کانال تلگرام پمپ های رنگ پاش
 

نمایش فیلم

شما می توانید با انتخاب هر یک از ویدئوها آن را play کرده و مشاهده کنید.


رنگپاش برقی ایرلس مدل X25



سنباده زن برقی DP-3000



رنگپاش ایرلس مدلX25H



airless model:DP-SP3100



رنگپاش برقی ایرلس مدل X23



رنگپاش برقی ایرلس مدل X25H



پمپ رنگپاش برقی ایرلس مدل X25H



رنگپاش برقی ایرلس مدل X35



رنگپاش برقی ایرلس Xpro-۳۵



اپوکسی کف با دستگاه ایرلس برقی مدل DP-۶۳۳۱



تست دستگاه ایرلس DP-Xpro۲۵



بتونه پاش ایرلس برقی DP۶۸۸۰



دستگاه ایرلس برقی بتونه پاش و عایق پاش DP



رنگ آمیزی جداول نیوجرسی با دستگاه ایرلس DP۶۳۲۱



بتونه پاش ایرلس برقی DP۶۸۸۰




طریقه راه اندازی رنگپاش برقی ایرلس X-Pro35




دستگاه تمام اتوماتیک خط کشی جداول و خیابانها




پلاستر باکس و رنگپاش ایرلس




پا آلومینیومی




رنگپاش برقی ایرلس مدل SP-4300




پمپ رنگپاش ایرلس برقی مدل DP-X5




Video No. 1



Video No. 2